YEŞİL KAMPÜS VE ÇEVRE DUYARLILIĞI ANKET RAPORU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYONU

YEŞİL KAMPÜS VE ÇEVRE DUYARLILIĞI ANKETİ RAPORU

 

Araştırmanın Amacı

Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla olan etkileşiminin ve verilen hizmetlerden yararlanma/memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi, kalitenin güvence altına alınması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; üniversitemiz Rektörlük bünyesinde yürütülmekte olan Yeşil Kampüs ve Çevre Duyarlılığı anketinin memnuniyet düzeyini ölçmektir.

Araştırmanın Kapsamı

Araştırma, üniversite bünyesinde bulunan öğrencileri, akademik ve idari personel ile ziyaretçilerin Selçuk Üniversitesi Kampüsü ile ilgili görüşlerini kapsamaktadır.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma, yemekhanelerden hizmet alan öğrencilerin anket.selcuk.edu.tr linkinde yer alan “Yeşil Kampüs ve Çevre Duyarlılığı” anketini doldurma yoluyla yapılmıştır (CAWI).  Araştırmaya katılan öğrencilerin isimleri, sistem tarafından kayıt edilmemekte ve verilen bilgiler kesinlikle daha iyi hizmet verebilme amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmada, katılanların eğitim, cinsiyet, yemekhane kullanım sıklığı gibi çoktan seçmeli sorular yanı sıra beşli Likert ölçeği kullanılarak verilen ifadelere katılma düzeyi ölçülmüştür.

Sisteme girip anketi doldurmuş katılımcıların %55,77’si kadınlardan, %44,23’ü erkeklerden oluşmaktadır.

Ankete katılanların %83,72’si öğrencilerden %7,97’si akademik personelden, %7,31’i idari personelden ve %1’i ziyaretçilerden oluşmaktadır.

“Enerji israfının önüne geçmek için lamba ve elektronik aletleri sadece ihtiyaç duyduğumda açık bırakırım.” ifadesine katılım seviyesinin ortalama düzeyde (Aritmetik Ortalama: 2,95) olduğu görülmektedir. Bununla birlikte katılımcıların poşet kullanımına ve geri dönüştürülebilir materyallerden üretilmiş ürünler tercih eğiliminde oldukları görülmektedir.

“Benzer iki ürün arasında seçim yapacak olursam daima insan ve doğa için daha az zararlı olanı tercih ederim.” ifadesine katılım oranının ortalamanın üstünde olduğu görülmektedir. Bununla birlikte “Çevre kirliliğine veya doğal kaynakların tahribatına yol açan faaliyetlere şahit olduğumda ilgili birimlere şikâyette bulunurum. “ ifadesine 93 kişinin katılmadığını ifade ettiği görülmektedir. Buna göre çevre bilincinin oluşturulması gerekliliği ön plana çıkmaktadır.

Benzer şekilde “Üniversitede çevre ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere katılırım.” İfadesine 123 kişinin olumsuz; “Üniversitemiz çevre bilincini kazandıracak herhangi bir proje ya da seminer düzenleyecek olsa buna katılırım.” İfadesine 94 katılımcının olumlu yanıt verdiği görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere üniversitede daha fazla çevre çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

“Selçuk Üniversitesi kampüsünde çevre koruma ile ilgili bilgilendirme yeterlidir.” ifadesine 144 katılımcının; “Selçuk Üniversitesi kampüsünde çevre koruma ile ilgili yapılan çalışmalar yeterlidir.” ifadesine 122 katılımcının; “Selçuk Üniversitesinde çevre bilinci yeterlidir.” ifadesine ise 124 katılımcının olumsuz yanıt verdiği görülmektedir. Bu olumsuz yanıtlar toplam katılımcıların neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Bu ifadeler çevre bilinci oluşturulması ve çevre çalışmaları yapılması gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır.

Genel bir değerlendirme yapıldığı takdirde katılımcıların bireysel seviyede çevre duyarlılığı gösteren az sayıda katılımcı olduğu ve üniversite seviyesinde çevre duyarlılığının yetersiz olduğu değerlendirilmektedir. Genel anlamda Selçuk Üniversitesi kampüsünde bulunan yeşil alanlardan ortalama seviyede bir memnuniyet duyulurken çevre hakkında yapılan bilgilendirmeler ve çalışmalar yetersiz görülmektedir. Çevre dostu kampüs stratejisi bağlamında çevreye yönelik bilgilendirmelerin ve çalışmaların arttırılması, öğrencilerin ve üniversite personelinin çevre hususunda hassasiyet göstermesini teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.  Bu oranların arttırılması için göstereceğiniz çaba için şimdiden teşekkür ederiz.

Olumlu Yönler

İyileştirmeye Açık Yönler

Yeşil kampüs

Kampüs alanında çevre ile ilgili bilgilendirmelerin arttırılması gerekmektedir.

 

Çevreyi koruma ile ilgili çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir.

 

Üniversitede kapsamlı bir çevre bilinci oluşturulmalıdır

 


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023