UZAKTAN EĞİTİM ANKETİ RAPORU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYONU

UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYET ANKETİ DERLENDİRMESİ

 

Sayın Yetkili,

Aşağıda ayrıntılı bir biçimde raporlanan UZEM Memnuniyet Anketinde yer alan hususlara yönelik ilgili kurullarda değerlendirme yapmanız ve yapılması gereken iyileştirmeler konusunda alınan kararları Kalite Komisyonuna sunmanız beklenmektedir. Bu konuda yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Kalite Komisyonu

 

Araştırmanın Amacı

Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla olan etkileşiminin ve verilen hizmetlerden yararlanma/memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi, kalitenin güvence altına alınması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; UZEM Koordinatörlüğüne bağlı olarak sürdürülmekte olan uzaktan eğitim sisteminde öğrencilere sağlanan eğitim hizmetinin memnuniyet düzeyini ölçmektir.

Araştırmanın Kapsamı

Araştırma, UZEM sistemi üzerinden sağlanan lisans/lisansüstü eğitim hizmetlerini kapsamaktadır.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma, uzaktan eğitim modeli üzerinden hizmet alan öğrencilerin anket.selcuk.edu.tr linkinde yer alan “Uzaktan Eğitim Memnuniyet” anketini doldurma yoluyla yapılmıştır (CAWI).  Araştırmaya katılan öğrencilerin isimleri, sistem tarafından kaydedilmemekte ve verilen bilgiler kesinlikle daha iyi hizmet verebilme amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmada, katılanların eğitim, cinsiyet, uzaktan eğitim sisteminden memnuniyetleri kullanım sıklığı gibi çoktan seçmeli sorular yanısıra beşli Likert ölçeği kullanılarak verilen ifadelere katılma düzeyi ölçülmüştür.

UZEM sistemi üzerinden öğrenci numarası ve şifreleri ile sisteme girip anketi doldurmuş öğrencilerin %73, 76’sı lisans, %24,98’i ön lisans, %0,81’i yüksek lisans, %0,45’i doktora düzeyinde eğitim görmektedir.

Ankete katılan öğrencilerin %61,38’i bilgisayar, %34,53’ü cep telefonu ve %4,09’u da tablet üzerinden uzaktan eğitime erişim sağlamaktadır. Akıllı telefon üzerinden sisteme giriş yapan öğrencilerin eğitim modelinden maksimum faydayı sağlayabilmeleri açısından sistemin alt yapısında geliştirmeler yapılabilir.

Ankete katılan öğrencilerin %71,33’ü salgın sürecinde uzaktan eğitim almanın yeterli ve etkili bir eğitim modeli olduğunu düşünürken %28,67’si bu modelin etkin olmadığını belirtmiştir. Yaklaşık olarak yüzde otuzluk bir katılımcı dilimi uzaktan eğitim modelinin etkin olmadığı görüşünü savunmaktadır. Özellikle bu katılımcıların eleştirileri ve önerileri dikkate alınarak eğitim modeli daha etkin bir hale getirilebilir.

Ankete katılan öğrenciler eğitim sürecinden geri kalmamak, dersleri tekrar tekrar videolardan takip edebilmek, zaman ve mekân kısıtı olmadan ders materyallerine erişebilmek konularını uzaktan eğitim sistemi modelinin olumlu yönleri olarak değerlendirmiştir.  Bununla birlikte internet erişimi, teknik aksaklıklar, hoca-öğrenci etkileşiminin ve iletişiminin sağlanamaması gibi hususlar sistemin olumsuz yönleri olarak belirtilmiştir.

Ayrıca, “Uzaktan eğitimle ilgili sorun yaşamam durumunda, uzaktan eğitim bölüm sorumlusuna ulaşabiliyorum’’ ifadesine katılma düzeyi oldukça düşük görülmüştür (Aritmetik Ortalama:2.73). UZEM Koordinatörlüğü ve eğitmenler ile iletişim kurulmasında da öğrencilerin önemli eleştirilerinin olduğu görülmektedir.

Uzaktan eğitim siteminde verilen derslerin verimliliğinin oldukça düşük olduğu (Aritmetik Ortalama: 2,20) görülmektedir. Ayrıca ders süreleri, kaynakların yeterliliği ve derslerin anlaşılabilirliği konuları da katılımcılar tarafından eleştirilen huşuların başında gelmektedir. Her ne kadar uzaktan eğitim modelinin yeterli olduğu daha önce katılımcılar tarafından beyan edilse de dersler hakkında yapılan değerlendirmeler bu durumun tersini göstermektedir.  Bu durum iki şekilde değerlendirilebilir. Öncelikle salgın sürecinde eğitimden geri kalmamış olmak öğrencilerin önceliğini teşkil ettiği belirtilebilir. Bu öncelik nedeniyle uzaktan eğitim modeli genel bir değerlendirme neticesinde olumlu karşılanmaktadır. İkinci olarak modelin asıl unsuru olan derslerin verimsiz olarak değerlendirilmiş olması eğitim modelinin bir handikapı niteliğindedir. Gerekli stratejiler ve alt yapı geliştirmeleri neticesinde bu handikap giderilebilir.

Uzaktan eğitim siteminin teknik alt yapısının yetersi olduğunu belirten katılımcı sayısı 427dir. Genel olarak üniversitenin uzaktan eğitim sisteminden memnunum ifadesine katılanların oranının ortalamanın altında olduğu görülmektedir (Aritmetik Ortalama:2.55).

Uzaktan eğitimde ders veren öğretim üyelerinin anlaşılmasında zorluk çekiyorum ifadesinin yeterli görülmeyecek bir seviyede olduğu görülmektedir (Aritmetik Ortalama: 3,03). Bu konuda, öğretim görevlileri ile öğrencilerin daha sıklıkla görüşebilmeleri için soru-cevap etkinliklerinin oluşturulması ve öğretim üyelerinin daha fazla materyal paylaşmaları hususunda bilgilendirilmeleri memnuniyeti arttıracaktır.

Genel anlamda uzaktan eğitim sisteminden duyulan memnuniyetin yetersiz bir düzeyde olduğu değerlendirilmektedir. Memnuniyetin arttırılması için öncelikle teknik altyapının güçlendirilmesi ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin etkileşimlerinin arttırılması gerekmektedir. Bu oranların arttırılması için göstereceğiniz çaba için şimdiden teşekkür ederiz.

Olumlu Yönler

İyileştirmeye Açık Yönler

Zaman ve mekân kısıtı olmadan ders materyallerine erişim

Eğitmen-öğrenci iletişiminin geliştirilmesi

Tekrar yapabilme olanağı

Teknik aksaklıkların giderilmesi ve gerekli alt yapının geliştirilmesi

Eğitimden geri kalmamak

UZEM ile iletişimin geliştirilmesi

 

Derslerin verimsiz olması

 


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023