ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYONU

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ ANKETİ DEĞERLENDİRMESİ

 

Sayın Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü,

Aşağıda ayrıntılı bir biçimde raporlanan ‘ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ’ Anketinde yer alan hususlara yönelik ilgili kurullarda değerlendirme yapmanız ve yapılması gereken iyileştirmeler konusunda alınan kararları Kalite Komisyonuna sunmanız beklenmektedir. Bu konuda yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Kalite Komisyonu

 

Araştırmanın Amacı

Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla olan etkileşiminin ve verilen hizmetlerden yararlanma/memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi, kalitenin güvence altına alınması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; üniversitemizde bulunan özel gereksinimli öğrencilerin gereksinimlerini ve öğrencilik faaliyetlerini kolay bir şekilde karşılayıp karşılayamadıklarını tespit etmektir.

Araştırmanın Kapsamı

Araştırma, Selçuk Üniversitesi’nden okuyan özel gereksinimli öğrencileri kapsamaktadır.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma, özel gereksinimli öğrencilerin anket.selcuk.edu.tr linkinde yer alan “Mezun Anketi” anketini doldurma yoluyla yapılmıştır (CAWI).  Araştırmaya katılan öğrencilerin isimleri, sistem tarafından kayıt edilmemekte ve verilen bilgiler kesinlikle daha iyi hizmet verebilme amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmada, yaş, cinsiyet, engel türü ve engel derecesi gibi soruların yanısıra beşli Likert ölçeği kullanılarak verilen ifadelere katılma düzeyi ölçülmüştür.

Ankete katılan öğrencilerin ‘Cinsiyetiniz?’ sorusuna verdiği cevaplara göre oran, ‘%63,08’ kadın ve ‘%36,92’ erkek olarak görülmektedir. Cinsiyete bağlı olarak değişebilen ihtiyaçlar vesilesiyle ihtiyaçları cinsiyete göre kategorileştirmek olumlu sonuçlar doğurabilecektir.

‘Sahip olduğunuz engel türü?’ Sorusuna en yüksek oranda (%49,51) ‘Görme Engelli’ cevabı verilmiştir. Bunu %25,58 ile ‘Fiziksel Engel’ ve %22,48 ile ‘İşitme Engelli’ cevapları takip etmektedir. Bu durumda Görme engelli, İşitme Engelli ve Fiziksel Engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve üniversite içerisindeki hayatlarını kolaylaştıracak çalışmaların yapılması önem arz etmektedir.

‘Sahip olduğunuz engellilik durumu?’ Sorusuna neredeyse tüm katılımcılar (%98,46) ‘Sürekli Engel’ cevabını vermişlerdir. Bu engellerin kişilerin hayatı boyunca devam edeceği düşünüldüğünde, öğrencilerin üniversite içerisinde rahat hissetmesi ve ihtiyaçlarını rahat karşılayabilmesi büyük önem arz etmektedir.

‘Öğrenci olarak barınma yeriniz?’ Sorusuna %4,65 oranında ‘Yurt’ cevabı verilmiştir. Oran düşük olmasına rağmen bu öğrencilerin Üniversiteye ait yurtta kalıp kalmadığının tespiti ve eğer kalıyor ise ihtiyaçlarına geri dönüş yapılması oldukça önemli bir konu olarak görülmektedir.

‘Selçuk Üniversitesi birimleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz.’ Maddesine en düşük oranlarda; ‘Üniversitede bina girişlerinde bulunan rampalar yeterlidir.’, ‘Binalarda Engellilere uygun asansör (sesli veya kabartma yazılı) bulunmaktadır’, ‘Kampüste bulunan Kılavuz çizgileri yeterlidir.’, ‘Akademik personel engel türümüze göre ders anlatım tekniğini farklılaştırmaktadır’, ‘Üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra engellilere yönelik yeterli oryantasyon eğitimi verilmektedir’ ve ‘Üniversitem sosyal kültürel ve sportif etkinliklere bizim de katılımımızı sağlamaktadır’ cevapları verilmiştir. Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilebilmesi ve hem sosyal hem de akademik faaliyetlerde kendilerini rahat hissedebilmeleri için bu maddeler ile ilgili gerekli çalışmaların göz önünde bulundurulmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

‘Üniversiteye ulaşımınızı nasıl sağlıyorsunuz?’ sorusuna en yüksek oranda (%91,41) ‘Tramvay’ cevabı verilmiştir. Dolayısıyla üniversite içerisindeki tramvay iniş-biniş duraklarında özel gereksinimli öğrenciler için özel çalışmalar yapılmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir.

‘Aşağıda Selçuk Üniversitesi derslik ve laboratuarlarına ilişkin verilen ifadelere katılma düzeyini işaretleyiniz.’ maddesine en düşük oranlarda ‘Ortopedik engelli öğrencilerin derslikleri alt katlarda bulunmaktadır.’, Bilgisayar laboratuvarlarındaki en az 1 bilgisayarda ekran okuyucu yazılım mevcuttur, ‘Fizik, kimya vb. laboratuvarlardaki malzemeler engelli öğrencilerin kullanabileceği şekilde erişilebilmektedir’, ‘İşitme engelliler için yönlendirici levhalar mevcuttur’ ve ‘Derslik ve laboratuvarların ismi kapıda kabartma olarak yer almaktadır.’ Cevapları verilmiştir. Dolayısıyla bu maddelere dikkat edilmesinin ve bu maddeler kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasının özel gereksinimli öğrenciler açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

‘Ders içi öğretim sürecinden yararlanma durumunuza ilişkin aşağıda yer alan ifadelere katılma düzeyinizi işaretleyiniz’ maddesine en düşük oranlarda; ‘Derslerin takibi ve ek çalışma için asistan desteği sağlanmaktadır.’, ‘Öğretim elemanları az gören öğrenciler için görselleri büyüterek sunum yapmaktadır.’ ve ‘Öğretim elemanları işitme engeli bireyler için işaret dili tercümanı kullanmaktadır’ cevapları verilmiştir. Bu durum göz önüne alındığında akademik personel ile gerekli görüşmelerin yapılmasının önemli olacağı düşünülmektedir.

‘Diğer öğrencilerle aynı yer ve zamanda mı sınava giriyorsunuz?’ sorusuna büyük oranda (%96,80) ‘Evet’ cevabı verilmiştir. Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarının olabileceğini göz önünde bulundurularak zemin katlarda yer alan ayrı sınav salonlarında sınava girme imkanının sağlanması önemli bir durum olarak görülmektedir.

Sınavlar sırasında aşağıdaki hizmetlerden hangilerini alabiliyorsunuz? Sorusuna; ‘Diğer’, ‘Tablet ya da bilgisayar’, ‘Öğretim elemanı soru okuma desteği’, ‘İşaretleyici/yazıcı’ ve ‘Okuyucu’ cevapları verilmiştir. Özel gereksinimli öğrencilerin bu ihtiyaçlardan hariç olmak üzere farklı ihtiyaçlarının olup olmadığının tespiti ve sağlanmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

Bu oranların yükselmesi için göstereceğiniz çaba ve bu konularda düzeltici/iyileştirici faaliyetler için şimdiden teşekkür ederiz.

 


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023