ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ (KASIM 2021)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYONU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRMESİ

 

Sayın Yetkili,

Aşağıda ayrıntılı bir biçimde raporlanan Öğrenci Memnuniyet Anketinde yer alan hususlara yönelik ilgili kurullarda değerlendirme yapmanız ve yapılması gereken iyileştirmeler konusunda alınan kararları Kalite Komisyonuna sunmanız beklenmektedir. Bu konuda yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Kalite Komisyonu

 

Araştırmanın Amacı

Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla olan etkileşiminin ve verilen hizmetlerden yararlanma/memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi, kalitenin güvence altına alınması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerde öğrenim gören öğrencilerin üniversitemizin sunmuş olduğu hizmetlere ve olanaklara ilişkin genel memnuniyet düzeyini ölçmektir.

Araştırmanın Kapsamı

Araştırma; üniversitemiz tarafından öğrencilere sunulan imkanları ve eğitim öğretim faaliyetlerini kapsamaktadır.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma, öğrencilerin anket.selcuk.edu.tr linkinde yer alan “Öğrenci Memnuniyet” anketini doldurma yoluyla yapılmıştır (CAWI).  Araştırmaya katılan öğrencilerin isimleri, sistem tarafından kaydedilmemekte ve verilen bilgiler kesinlikle daha iyi hizmet verebilme amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmada, katılanların bölüm, öğrenim düzeyi ve cinsiyet demografik bilgilerinin yanısıra beşli Likert ölçeği kullanılarak verilen ifadelere katılma düzeyi ölçülmüştür.

Ankete toplam 589 öğrenci katılmıştır.

Ankete katılan öğrencilerin % 50,69 ‘u erkek, % 49,31’i kızdır.

Ankete katılan öğrencilerin % 20,56’sı ön lisans, %74,91’i lisans ve %4,53’ü de lisansüstü programlara kayıtlıdır.

Ankete katılan öğrenciler üniversitemizin sunmuş olduğu fiziksel altyapıdan ve olanaklardan genel olarak memnun değillerdir.

Öğrencilerin anket formunda yer alan ifadelere katılım düzeyi oldukça düşüktür (İfadelerin aritmetik ortalaması 2,51 ile 1,42 arasındadır). Öğrencilerin katılım düzeyinin en düşük olduğu ifadeler sırasıyla “Sanat etkinlikleri yeterlidir”, “Kültürel etkinlikler yeterlidir”, “Sportif etkinlikler yeterlidir”, “Kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır” ve “İlgi ve yeteneklerime uygun kulüp etkinlikleri bulunmaktadır” ifadeleridir. Öğrencilerin sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri yeterli görmemesi pandemi sürecinde bu etkinliklerin yapılamamasına bağlanabilir ancak mümkün olan en kısa sürede bu tür etkinliklerin sayısının arttırılması öğrenci memnuniyet düzeyinin yükseltilmesi için elzemdir. Ayrıca öğrenciler alınan kararlarda çıkarlarının ön planda tutulmadığını ve yeteri kadar söz sahibi olmadıklarını düşünmektedirler. Bu açıdan karar süreçlerine öğrencilerin aktif katılımının sağlaması önem arz etmektedir.

Benzer şekilde; öğrencilere haklarını kullanma fırsatları sunulması, yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlı olması, öğrencilere sunulan bilgisayar ve internet erişimi olanakları, yemek için bekleme süresi, öğrencilerle ilgili bilgilerin doğru ve zamanında işlenmesi, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması, tuvalet ve lavaboların temizliği, dersliklerin kapasitesi, idari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları, kütüphane görevlilerinin öğrencilere ilgisi gibi konularda iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Sağlık hizmetleri, yemeklerin kalitesi, yemekhanenin fiziki koşulları, tuvalet ve lavaboların sayısı, fotokopi hizmetleri, yemek fiyatları, kütüphanedeki kaynak zenginliği, elektronik erişim ve ödünç kitap alma hizmetleri, dersliklerin aydınlatması, temizliği ve ısınması gibi konular ise öğrencilerin memnuniyetsizlik düzeyinin göreceli olarak daha az olduğu, “kötünün iyisi” durumundaki konulardır.  

Ankete katılan öğrenciler üniversitemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinden  genel olarak memnun değillerdir.

Öğrencilerin anket formunda yer alan ifadelere katılım düzeyi oldukça düşüktür (İfadelerin aritmetik ortalaması 2,56 ile 1,31 arasındadır). Öğrencilerin katılım düzeyinin en düşük olduğu ifadeler sırasıyla “Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir”, “Danışmanım akademik gelişimimi izlemektedir”, “Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir”, “Bölümde iş olanakları ile ilgili olarak öğrencilere bilgi sunulmaktadır” ve “Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır” ifadeleridir. Öğrenciler yabancı dil eğitimin yetersiz olduğunu, derslerin teorik olduğunu ve pratik beceri kazandırmadığını kariyer planlaması noktasında yeteri kadar destek görmediklerini belirtmişlerdir. Bu açıdan ders müfredatları özel ve kamu sektörünün fiili ihtiyaçları göz önünde bulundurularak revize edilmeli, öğrencilere uygulamalı eğitim ve staj imkanları yaygın bir şekilde sunulmalı, öğrencilere aktif bir şekilde kariyer danışmanlığı hizmeti verilmeli ve ayrıca sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak öğrencilerin bir değil birden fazla yabancı dili öğrenebileceği bir müfredat hayata geçirilmelidir.

Benzer şekilde; iş dünyasından konuşmacı getirilmesi, teknik gezi yapılması, derslerin amaçlarının, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin öğrencilere açık bir şekilde bildirilmesi ve objektif davranılması, verilen ödevlerin öğrenmeye katkı sağlar nitelikte olması, derslerde öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve tekniklerin kullanılması ve öğrenci-öğretim elemanı arasındaki etkili iletişimin sağlanması gibi konularda da iyileştirmeler yapılmalıdır.

Derslerle ilgili materyallerin yeterliliği ve yardımcı materyallerin özendirilmesi, sınav sonucu ile ilgili öğrencilere geri bildirim yapılması, değerlendirmede sınava ek olarak alternatif değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, derslerin önceden belirlenen plana uygun ve ders saatlerini etkili kullanarak yapılması gibi konularda öğrenciler açısından iyileştirmesi gereken konulardandır. 

Öğrenci memnuniyetinin yükselmesi için göstereceğiniz çaba ve bu konularda düzeltici /iyileştirici faaliyetler için şimdiden teşekkür ederiz.

Olumlu Yönler

İyileştirmeye Açık Yönler

Ders içerikleri ve sınav sistemi

Sanatsal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler

 

Alınan Kararlara Öğrenci Katılımı

 

Yabancı Dil Eğitimi

 

Uygulamalı/Uygulamaya Dönük Eğitim

 


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023