PARK ETME TERCİHLERİ VE TUTUMLARI ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYONU

PARK ETME TERCİHLERİ VE TUTUMLARI ANKETİ DERLENDİRMESİ

 

Sayın Yetkili,

Aşağıda ayrıntılı bir biçimde raporlanan Park Etme Tercihleri ve Tutumları Anketinde yer alan hususlara yönelik ilgili kurullarda değerlendirme yapmanız ve yapılması gereken iyileştirmeler konusunda alınan kararları Kalite Komisyonuna sunmanız beklenmektedir. Bu konuda yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Kalite Komisyonu

 

Araştırmanın Amacı

Üniversitemizin tüm paydaşlarıyla olan etkileşiminin ve verilen hizmetlerden yararlanma/memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi, kalitenin güvence altına alınması açısından kritik önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı; üniversite kampüsünde araç sahiplerinin park etme tercihlerini ve tutumlarını tespit etmektir.

Araştırmanın Kapsamı

Araştırma, kampüste sağlanan otopark hizmetinden faydalanan araç sahiplerini kapsamaktadır.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma, kampüs alanında bulunan otoparkları kullanan üniversite ziyaretçileri anket.selcuk.edu.tr linkinde yer alan “Park Etme Tercihleri ve Tutumları” anketini doldurma yoluyla yapılmıştır (CAWI).  Araştırma katılımcılarının isimleri, sistem tarafından kayı edilmemekte ve verilen bilgiler kesinlikle daha iyi hizmet verebilme amacıyla kullanılmaktadır. Araştırmada, katılanların eğitim, cinsiyet, meslek gibi çoktan seçmeli sorular yanısıra beşli Likert ölçeği kullanılarak verilen ifadelere katılma düzeyi ölçülmüştür.

Ankete katılanların %55,69’u öğrencilerden, %23,95’i akademik personelden, %14,97’si idari personelden, %1,80’i ziyaretçilerden, %0,6’sı hasta yakınlarından oluşurken ziyaretçiler, hasta yakınları, tedarikçiler, kampüs içinde işletme sahibi veya çalışanı toplamda %5,4’ü temsil etmektedir.

Kampüsü kendi araçları ile ziyaret eden katılımcıların %57,83’ü her gün kampüsün otopark hizmetinden faydalanmaktadır. %18,07’si haftada birkaç kez, %9,64 ihtiyaç halinde yine %9,4’ü başka sebeplerle kampüs otoparklarından faydalanmaktadır. Bu kişilerin %34,52’si fakülte otoparklarını kullanırken %18,79’u yol kenarını kullanmayı tercih etmektedir.

Otopark hizmetinin en yoğun kullanıldığı saatlerin sabah 08.00-10.00 (%37,74) ve 10.00-12.00 (%25,79) saatleri olduğu görülmektedir. Anket katılımcılarına göre otopark alanlarının ücretsiz ve eğitim alanlarına yakın olması ortak özelliklerinin başında gelmektedir.

Bununla birlikte katılımcıların %70,19’u kampüste park etme ile ilgili bir sorun yaşadığını belirtmektedir. Üniversitenin öğrenci ve personel sayısı ile tıp ve diş fakültelerinin kampüs içinde bulunmaları nedeniyle otopark sorunu yaşanması olasıdır.

Ankete katılan öğrencilerin %75’e yakın bir oranı öğrencilere özel otopark alanlarının oluşturulması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca kampüse gelen ziyaretçilere özel otopark alanı oluşturulması katılımcılar tarafından önerilmektedir (Ort. %70). Bunun yanında anket katılımcılarının dolmuş ve tramway gibi toplu taşıma araçlarının kampüs içine girmelerine yaklaşımlarının olumsuz ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Genel anlamda kampüs içinde yaşanan araç trafiğinden memnuniyetsizlik olduğu ifade edilebilir. Özellikle katılımcıların otopark alanlarının yetersiz olduğu yönündeki ifadeleri ön plana çıkmaktadır. Katılımcılar kampüs içindeki otopark alanlarının güvenli olmasını (%22,82), doluluk oranı bilgilendirme sistemi olmasını (%19,51), eğitim alanlarına yakın olmasını (%18,47) talep etmektedir.

Olumlu Yönler

İyileştirmeye Açık Yönler

Otoparkların fakültelere yakın olması

Öğrenci otoparkları oluşturulması

 

Ziyaretçilere yönelik otoparklar oluşturulması ve yönlendirme tabelaları kullanılması

 

Elektronik denetleme sistemlerinin daha etkin çalışması

 

Diş fakültesi otoparkı

 

Bisiklet park alanları

 


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023