KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ANKETİ RAPORU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOMİSYONU

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ MEMNUNİYETİ ANKETİ

DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Sayın Yetkili,

Aşağıda ayrıntılı bir biçimde raporlanan Kütüphane Hizmetleri Memnuniyet Anketinde yer alan hususlara yönelik ilgili kurullarda değerlendirme yapmanız ve yapılması gereken iyileştirmeler konusunda alınan kararları Kalite Komisyonuna sunmanız beklenmektedir. Bu konuda yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Kalite Komisyonu

Araştırmanın Amacı

Bu araştırma, Selçuk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Merkezi Kütüphaneden yararlananların memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla yapılmaktadır.

Araştırmanın Kapsamı

Araştırma, sadece Merkezi Kütüphane kullanıcılarını kapsamaktadır. Birimlerde yer alan kütüphane kullanıcılarına yönelik ayrıca anket çalışmaları yapılmaktadır.

Araştırmanın Yöntemi

Araştırmada nicel araştırma tekniği olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket çalışmasında demografik sorular (çok tan seçmeli) ve Likert ölçekli verilen ifadelere katılma düzeyinin yer aldığı maddeler kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya Katılanların Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı

 

 

Araştırmaya toplam 3083 kişi katılmıştır. Araştırmaya katılanların önemli bir çoğunluğunu lisans öğrencileri oluşturmaktadır (% 40,80). Ön lisans ve lisansüstü öğrenciler de dikkate alındığında bu oran % 99’u aşmaktadır. Bu bağlamda, merkezi kütüphanenin temel kullanıcılarının öğrenciler olduğu açıktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya Katılanların Kütüphaneden Yararlanma Sıklığına Göre Dağılımı

 

Araştırmaya katılanların % 38,11’i (2210) kütüphaneyi her gün kullandığı görülmektedir.  Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla birlikte yüzyüze eğitimin başlaması sonucu öğrencilerin kütüphanelere olan ilgisi umut verici bulunmaktadır.

Bilinenin aksine “sadece sınav dönemlerinde” kütüphaneyi çalışma ortamı olarak görenlerin oranı oldukça sınırlı kalmıştır (% 1,86).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırmaya Katılanların Kütüphaneyi Kullanma Saatlerine Göre Dağılımı

 

Araştırmaya katılanların önemli bir çoğunluğunun kütüphaneyi sabah saatlerinde (08-00-12.00) kullandığı görülmektedir (% 39,89). Öğleden sonra kullandığını ifade edenlerin sayısı  1630’dur. Özellikle sınav dönemlerinde gece boyu açık kalan kütüphaneyi 20.00’dan sonra kullandığını ifade edenlerin oranı sınırlı kalmıştır (%1.48).

 

Araştırmaya Katılanların Kütüphaneyi Kullanma Amacına Göre Dağılımı

Araştırmaya katılanların yarıdan fazlası (%59,44) kütüphaneyi “ders çalışma” amacıyla kullanmaktadır. Bununla birlikte kitap ödünç almak için kütüphaneden yararlananların oranı da % 38,91 olarak gerçekleşmiştir. Buradaki önemli husus, Selçuk Üniversitesinin elektronik bilgi kaynaklarından yararlanma amacının çok sınırlı olarak gerçekleşmesidir (% 0,35). Öğrenciler ve akademisyenler için son derece zengin içeriğe sahip elektronik bilgi kaynaklarının kullanılmaması, bilgi ve tanıtım eksikliğinden kaynaklanmış olabilir. Bu nedenle Daire Başkanlığının öğrencilere yönelik “bilgi kaynaklarına erişim ve yararlanma” konusunda tüm birimlere eğitim vermesi yararlı olabilir.

 

Araştırmaya Katılanların Kütüphane İle İlgili Verilen İfadelere Katılma Durumu

Araştırmada beşli Likert ölçekli olarak verilen ifadelerin önemli bir kısmına “kesinlikle katılmıyorum”  şeklinde işaretlenmesi dikkat çekicidir. Araştırmaya katılanlar; çalışan personel sayısının yeterli olmadığını, personelin mesleki bilgi ve tecrübeye sahip olmadığını (çalışanların yıllardır Kütüphanede görevli olmasına rağmen), personelin ilgi ve yaklaşımının yönlendirici olmadığını, personelin sorun çözmede istekli ve yetersiz olduğunu düşünmektedir.

Bununla birlikte, araştırmaya katılanların önemli bir çoğunluğu, kitap ödünç alma/iade işlemlerinin sorunsuz ve hızla gerçekleştiğini ifade etmektedir. Bu durum kütüphanenin kitap ödünç verme sisteminin niteliği açısından önemlidir. Farklı üniversitelerde bulunan kaynaklara da erişebilme ve ödünç alma sisteminin de olması dikkat çekicidir. Pandemi döneminde ödünç verme sisteminde yaşanan aksaklıklar, büyük ölçüde giderilmiş ve kısıtlamalar nedeniyle Konya’ya gelemeyenlere kolaylık sağlanmıştır.

Genel Değerlendirme

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, fiziki olanaklarıyla yükseköğretim kurumları kütüphaneleriyle karşılaştırıldığında önemli avantajlara sahiptir. Öğrenci ve akademisyen memnuniyetinin artırılması adına, personelin hizmet kalitesi, kullanıcı memnuniyeti ve etkili iletişim konularında eğitim alması, öğrenci dostu bir üniversite kültürünün öğrencilerin çok vakit geçirdikleri ve kullandıkları kütüphaneye de yansıtılması gerekmektedir. Elektronik Veri kaynaklarının kullanımı konusunda tüm birimleri kapsayıcı tanıtıcı ve bilgilendirici eğitim faaliyetlerine de ihtiyaç duyulduğu ve pandemi koşullarını da dikkate alarak gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliği de araştırmanın temel sonuç ve önerileri arasında yer almaktadır.

 

 


Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023