ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ

Bu veri toplama aracı, Selçuk Üniversitesi  öğrencilerinin kurumsal memnuniyet durumunun saptanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kişisel bilgilere, ikinci bölümde ise öğrencilerin üniversiteden memnuniyet durumuna ilişkin ifadelere yer verilmektedir.

Anketlerden elde edilen bilgiler, Selçuk Üniversitesi’nin akademik ve eğitsel faaliyetlerini belirlemede kullanılacaktır. Bu nedenle, adınızı belirtmenize gerek yoktur. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru yanıtlar, araştırma bulgularının gerçeğe uygunluk derecesini yükseltecektir.

Bölümünüz

Öğrenim türünüz?


Cinsiyetiniz?


Aşağıda üniversite memnuniyet durumunuza ilişkin ifadeler yer almaktadır. Lütfen bu ifadelere katılma derecenizi ilgili paranteze (x) işareti koyarak belirtiniz.

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır
Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır
İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur
Öğrencilere sunulan bilgisayar ve Internet erişimi olanakları yeterlidir
İlgi ve yeteneklerime uygun kulüp etkinlikleri bulunmaktadır
Sanat etkinlikleri yeterlidir
Kültürel etkinlikler yeterlidir
Sportif etkinlikler yeterlidir
Sağlık hizmetleri yeterlidir
Kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır
Öğrencilere haklarını kullanma fırsatları sunulmaktadır
Öğrencilerle ilgili bilgiler doğru ve zamanında işlenmektedir
Üniversitede öğrencilerin güvenliği sağlanmaktadır
Yemekler kalitelidir (tadı, temizliği, görünümü)
Yemek fiyatları uygundur
Yemek için bekleme süresi uygundur
Yemekhanenin fiziki koşulları (temizlik, aydınlatma, ısıtma vb.) uygundur
Okuldaki tuvalet ve lavabolar yeterli sayıdadır
Tuvalet ve lavabolar temizdir
Fotokopi hizmetleri yeterlidir
Derslikler temizdir
Dersliklerin aydınlatılması yeterlidir
Dersliklerin ısınması yeterlidir
Derslikler öğrenci kapasitesine uygundur
Kütüphane her türlü kaynak açısından zengindir
Ödünç kitap alma sistemi uygundur
Kütüphane olanaklarına elektronik ortamda ulaşılmaktadır
Kütüphane görevlileri öğrencilerle yakından ilgilenmektedir

Aşağıda Selçuk Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin ifadeler yer almaktadır. Lütfen bu ifadelere katılma derecenizi ilgili paranteze (x) işareti koyarak belirtiniz.

Kesinlikle Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle Katılıyorum
Ders programımızın hedefleri açıktır
Ders programları güncellenmektedir
Dersler bizi çalışma hayatına hazırlamaktadır
Derslerde öğretim teknolojisi etkili olarak (akıllı tahta, projeksiyon cihazı vb.) kullanılmaktadır
Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir
Programda yer alan dersler uygulama açısından yeterlidir
Derslerin amaçlarını içeren bir ders planı dönem başında öğrencilere verilmektedir
Dersler önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir
Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında önerilmektedir
Öğrenciler yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmektedir
Derslerde öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır
Öğrenci- öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır
Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır
Ders dışı zamanlarda öğretim elemanlarına ulaşılabilmektedir
Derslerle ilgili, kitap, ders notu gibi basılı ve görsel materyal yeterlidir
Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir
Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır
Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektif davranır
Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanır
Her sınavdan sonra, sınav sonucu ile ilgili öğrencilere geri bildirim verilir
Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da yapılmaktadır
İş dünyasını tanıması için Üniversite, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadır (konuşmacı getirme, teknik gezi, staj, vs.)
Danışmanım akademik gelişimimi izlemektedir
Bölümde iş olanakları ile ilgili olarak öğrencilere bilgi sunulmaktadır

Selçuk Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023